Opdateret den 18. marts 2020

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER

1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver

Kreditgiver

 

Adresse
.

Tlf
Email
Websted

KreditNU
v/ Blue Finance Denmark ApS
(CVR-nr. 39824515)

Søndergade 44, 2.
8000 Aarhus C

78 762 764
support@kreditnu.dk
www.kreditnu.dk

2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet

Kredittype

En 12 måneders kredit, hvor det samlede kreditbeløb og de samlede kreditomkostninger skal tilbagebetales over 12 måneder og med lige store månedlige ydelser.

Det samlede kreditbeløb 

Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale.

DKK 4.000

Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden 
Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene.

Det er en betingelse for indgåelsen af kreditaftalen, at Kunden opfylder følgende:  

 • Har en dansk bopælsadresse. 
 • Har et dansk CPR-nr. 
 • Har et gyldigt Nem-ID. 
 • Har en aktiv e-mailadresse, som Kunden kan kontaktes på.  
 • Har et aktivt dansk mobilnummer, som Kunden kan kontaktes på.  
 • Er myndig samt er mellem 23 år og 70 år på tidspunktet for indgåelse af kreditaftalen.  
 • Kunden ikke er en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, jf. pkt. 14.2. – 14.6 i kreditaftalen.  
 • Kunden ikke er registreret i RKI (Experian).  
 • Kunden ikke er registreret i Debitor Registret.  
 • Kunden i øvrigt kan kreditgodkendes hos KreditNU.  

Kunden er forpligtet til at oplyse KreditNU om ændringer i Kundens adresse, navn, CPR-nr., e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, der gør det muligt for KreditNU at kontakte Kunden.  

Det samlede kreditbeløb vil blive udbetalt til den af Kunden angivne bankkonto, når Kunden er kreditgodkendt af KreditNU, hvilket typisk vil være samme dag, som Kunden ansøger om kreditten. Afhængig af Kundens bank og tidspunktet på dagen for Kundens ansøgning vil det samlede kreditbeløb blive udbetalt samme dag, som Kunden har ansøgt og er blevet kreditgodkendt.

Kreditaftalens løbetid

Kreditaftalen er med en fast løbetid på 12 måneder 

 KreditNU kan dog med 2 måneders varsel opsige kreditaftalen, således af Kunden ved opsigelsesvarslets udløb skal tilbagebetale det samlede kreditbeløb med tillæg af omkostninger. 

Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt.

De skal betale følgende: 

Kunden betaler kreditten inklusiv etableringsgebyr tilbage i 12 lige store dele. Det månedlige afdrag udgør DKK 375,36. Første afdrag forfalder til betaling en måned efter den dato, hvor kreditmuligheden blev godkendt (KreditNU’s udbetalingstidspunkt). De efterfølgende afdrag forfalder herefter til betaling med en måneds (30 dages) mellemrum. Disse 12 månedlige afdrag (svarende til en tolvtedel (1/12) af kreditten inklusive etableringsgebyr) udgør således afdrag på det samlede kreditbeløb og de samlede kreditomkostninger. 

Renter og/eller omkostninger betales på følgende måde: 

Kreditten forrentes ikke, hvorfor debitorrenten er 0 % p.a. Kundens kredit er forbundet med et etableringsgebyr, idet Kunden skal betale et etableringsgebyr, der tillægges det samlede kreditbeløb. Etableringsgebyret udgør 12,61 % af det samlede kreditbeløb. Etableringsgebyret indgår som en del af de 12 månedlige afdrag, og etableringsgebyret betales i 12 lige store dele. 

Det samlede beløb, De skal betale 
Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Deres kredit.

DKK 4.504,36

3. Kreditomkostninger

Debitorrenten, eller hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen

0 % p.a.

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) 

Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud. 

ÅOP = 24,99 % 

 

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) er baseret på følgende antagelser:  

 • Det samlede kreditbeløb anses for udnyttet i sin helhed med det samme Kunden har mulighed herfor.  
 • Kreditten er stillet til rådighed for en periode på et år regnet fra datoen for den første udnyttelse af kreditmuligheden, og at den endelige betaling foretaget af Kunden indfrier tilgodehavendet i form af kapitalen (det samlede kreditbeløb) og omkostninger.  
 • Et år antages at have 365 dage.  
 • Kapitalen (det samlede kreditbeløb) tilbagebetales af Kunden i tolv (12) lige store månedlige betalinger, første gang en måned efter datoen for kreditaftalens godkendelse.  
 • Der ikke foretages en refinansiering i kreditaftalens løbetid.  
 • Kreditaftalen forbliver gyldig i kreditaftalens løbetid.  
 • KreditNU og Kunden opfylder deres forpligtelser på de vilkår og datoer, der er angivet i nærværende kreditaftale.  
 • Der ikke påløber andre omkostninger i kreditaftalens løbetid, herunder omkostninger som følge af Kundens forsinkelser med betaling eller misligholdelse i øvrigt. 

Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at
– tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller 

– indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse.
Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP. 

Nej

Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen

Kundens kredit er forbundet med en etableringsomkostning, idet Kunden skal betale en etableringsomkostning, der tillægges det samlede kreditbeløb. Etableringsomkostningen udgør 12,61 % af det samlede kreditbeløb.

Morarenter 

Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå kredit. 

Kunden vil blive pålagt morarenter på 35,00 % p.a. for forsinkede betalinger i henhold til kreditaftalen.  

Endvidere har KreditNU ret til at opkræve rykkergebyrer og inkassoomkostninger i henhold til rentelovens bestemmelser.

4. Andre vigtige retlige aspekter

Fortrydelsesret 
De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage.  

Ja

Førtidig tilbagebetaling 
De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden.

Kunden har til enhver tid ret til helt eller delvist at indfri sine forpligtelser i henhold til kreditaftalen. Hel eller delvis indfrielse skal ske mod betaling af ubetalte del af det samlede kreditbeløb og den ubetalte del af etableringsgebyret.

Søgning i en database
Kreditgiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

Ved aftaleindgåelse bliver der søgt i følgende databaser:  

 • CPR Registret 
 • RKI (Experian) 
 • Debitor Registeret 
 • VIIA (Nordic API Gateway) 
 • Compliance IQ (BIQ) 

Ved afslag på kredit på baggrund af søgning i ovenstående databaser, vil Kunden blive underrettet om dette.  

Ret til udkast til kreditaftale 

De har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med Dem. 

Ja

5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

Registrering

CVR – Det Centrale Virksomhedsregister: 39824515

Tilsynsmyndigheden

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø 

og 

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Udøvelse af fortrydelsesretten

Kunden har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage efter indgåelse af kreditaftalen. Kunden skal inden fristens udløb give KreditNU meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten, og meddelelse skal ske til pr. brev eller mail til KreditNU:

KreditNU
v/ Blue Finance Denmark ApS
Søndergade 44, 2.
8000 Aarhus C

E-mail:support@kreditnu.dk

Meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten kan ikke ske telefonisk.

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal kunden tilbagebetale det samlede kreditbeløb med tillæg af den påløbne rente fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet (udbetalingstidspunktet), til datoen for tilbagebetalingen.

Kundens tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter, at kunden har sendt meddelelse til KreditNU om udnyttelse af fortrydelsesretten.

Sprogordning

Oplysninger og aftalevilkår gives på dansk. Hvis kunden er indforstået hermed, vil vi kommunikere på dansk i kreditaftalens løbetid.

Klageadgang

Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister.

Da KreditNU er et finansieringsselskab, har kunden mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Klagen skal sendes til ovennævnte adresse eller på spa@kfst.dk. Inden kunden klager til Ankenævnet for Finansieringsselskaber, skal kunden have klaget til KreditNU, og kunden skal have fået afvist sit krav helt eller delvist af KreditNU.

Gebyret for at indlevere en klage til Ankenævnet for Finansieringsselskaber udgør DKK 200,00, der tilbagebetales, hvis kunden får helt eller delvis medhold, eller klagen ikke kan behandles af nævnet.

Kontakt os

78 762 764

Alle hverdage fra kl. 8.00 – 21.00  |  Weekender fra kl. 10.00 – 20.00