Opdateret den 18. marts 2020

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER

1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver

Kreditgiver

 

Adresse
.

Tlf
Email
Websted

KreditNU
v/ Blue Finance Denmark ApS
(CVR-nr. 39824515)

Søndergade 44, 2.
8000 Aarhus C

78 762 764
support@kreditnu.dk
www.kreditnu.dk

2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet

Kredittype

En stående kredit med en kreditramme udgørende det samlede kreditbeløb. Kreditaftalen er uden fast løbetid, og skal på KreditNUs anfordring tilbagebetales i sin helhed inden eller efter en periode, men kreditten står herefter til rådighed til fornyet udnyttelse. Der er således tale om en løbende kredit med variabelt lånebeløb, hvor kunden til enhver tid kan trække på en eventuel uudnyttet del af kreditrammen.

Det samlede kreditbeløb

Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale.

DKK 4.000

Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden
Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene.

Det er en betingelse for indgåelse af kreditaftalen, at kunden opfylder følgende:

 • Har en dansk adresse.
 • Har et dansk CPR-nr.
 • Har et gyldigt Nem-ID.
 • Har en aktiv e-mailadresse, som kunden kan kontaktes på.
 • Har et dansk telefonnummer, som kunden kan kontaktes på.
 • Er myndig samt er mellem 23 år og 70 år på tidspunktet for indgåelse af kreditaftalen.
 • Kunden ikke er registreret i RKI (Experian).
 • Kunden ikke er registreret i Debitor Registret.
 • Kunden i øvrigt kan kreditgodkendes hos KreditNU.

Det samlede kreditbeløb vil blive udbetalt til den af kunden angivne bankkonto, når kunden er kreditgodkendt af KreditNU, hvilket typisk vil være samme dag, som kunden ansøger om kreditten.Afhængig af kundens bank og tidspunktet på dagen for kundens ansøgning vil det samlede kreditbeløb blive udbetalt samme dag, som kunden har ansøgt og er blevet kreditgodkendt.

Kreditaftalens løbetid

Kreditaftalen er uden fast løbetid.

KreditNU kan til enhver tid forlange, at kunden skal tilbagebetale hele kreditbeløbet med tillæg af påløbne renter og omkostninger. Dog skal anmodningen herom fremsættes med mindst med to (2) måneders varsel fra KreditNUs side.

Det samlede beløb, De skal betale
Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Deres kredit.

DKK 11.200

Tilbagebetaling fører ikke til en omgående amortisation af kapitalen.

Kundens ordinære månedlige betalinger indeholder ikke afdrag på det samlede kreditbeløb.

3. Kreditomkostninger

Debitorrenten

Kreditten forrentes med en fast debitorrente på 180 % p.a.

De årlige omkostninger i procent (ÅOP)

Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud.

435,03 %

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) gælder under følgende antagelser:

 • Det samlede kreditbeløb anses for udnyttet i sin helhed med det samme kunden har mulighed herfor.
 • Kreditten er stillet til rådighed for en periode på et år regnet fra datoen for den første udnyttelse af kreditmuligheden, og at den endelige betaling foretaget af kunden indfrier tilgodehavendet i form af kapitalen (det samlede kreditbeløb), renter og andre eventuelle omkostninger.
 • Et år antages at have 365 dage (skudår 366 dage).
 • Kapitalen (det samlede kreditbeløb) tilbagebetales af kunden i lige store månedlige betalinger, første gang en måned efter datoen for den første udnyttelse af kreditmuligheden.
 • Det samlede kreditbeløb ikke forhøjes i kreditaftalens løbetid.
 • Kreditaftalen forbliver gyldig i kreditaftalens løbetid.
 • KreditNU og kunden opfylder deres forpligtelser på de vilkår og datoer, der er angivet i nærværende kreditaftale.

Der ikke påløber andre omkostninger i kreditaftalens løbetid, herunder omkostninger som følge af kundens forsinkelse med betaling eller misligholdelse i øvrigt.

Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at:

 • tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller
 • indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse.

Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP.

Nej

Omkostninger ved anvendelse af et specifikt betalingsmiddel (f.eks. et kreditkort)

Ved hver betaling via bankoverførsel skal kunden betale et betalingsgebyr på DKK 50,00.

Morarenter

Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå kredit.

Kunden vil blive pålagt morarenter på 25,00 % p.a. for forsinkede betalinger i henhold til kreditaftalen.

Endvidere har KreditNU ret til at opkræve rykkergebyrer og inkassoomkostninger i henhold til rentelovens bestemmelser.

4. Andre vigtige retlige aspekter

Fortrydelsesret
De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage.

Ja

Førtidig tilbagebetaling
De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden.

Kunden har til enhver tid ret til helt eller delvis at indfri sine forpligtelser i henhold til kreditaftalen mod betaling af det beløb, der er trukket på kreditten, samt de på indfrielsestidspunktet påløbne renter og omkostninger.

Søgning i en database
Kreditgiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

Ved aftaleindgåelse bliver der søgt i følgende databaser:

 • RKI (Experian)
 • Debitor Registeret
 • KreditStatus
 • Nordic API Gateway

Ved afslag på kredit på baggrund af søgning i ovenstående databaser, vil kunden blive underrettet om dette.

5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

Registrering

CVR – Det Centrale Virksomhedsregister: 39824515

Tilsynsmyndigheden

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Udøvelse af fortrydelsesretten

Kunden har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage efter indgåelse af kreditaftalen. Kunden skal inden fristens udløb give KreditNU meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten, og meddelelse skal ske til pr. brev eller mail til KreditNU:

KreditNU
v/ Blue Finance Denmark ApS
Søndergade 44, 2.
8000 Aarhus C

E-mail:support@kreditnu.dk

Meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten kan ikke ske telefonisk.

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal kunden tilbagebetale det samlede kreditbeløb med tillæg af den påløbne rente fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet (udbetalingstidspunktet), til datoen for tilbagebetalingen.

Er kreditten (4.000 DKK) udnyttet 100 %, påløber der DKK 20 i rente pr. dag i fortrydelsesperioden.

Kundens tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter, at kunden har sendt meddelelse til KreditNU om udnyttelse af fortrydelsesretten.

Sprogordning

Oplysninger og aftalevilkår gives på dansk. Hvis kunden er indforstået hermed, vil vi kommunikere på dansk i kreditaftalens løbetid.

Klageadgang

Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister.

Da KreditNU er et finansieringsselskab, har kunden mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Klagen skal sendes til ovennævnte adresse eller på spa@kfst.dk. Inden kunden klager til Ankenævnet for Finansieringsselskaber, skal kunden have klaget til KreditNU, og kunden skal have fået afvist sit krav helt eller delvist af KreditNU.

Gebyret for at indlevere en klage til Ankenævnet for Finansieringsselskaber udgør DKK 200,00, der tilbagebetales, hvis kunden får helt eller delvis medhold, eller klagen ikke kan behandles af nævnet.

Kontakt os

78 762 764

Alle hverdage fra kl. 8.00 – 21.00  |  Weekender fra kl. 10.00 – 20.00