fbpx Skip to main content

Opdateret den 8. august 2022

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER

1. Navn og kontaktoplysninger for långiver

Långiver

KreditNU
v/ Blue Finance Denmark ApS
(CVR-nr. 39824515)

Adresse

Nørreport 26
8000 Aarhus C

Tlf

78 762 764

Websted

2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved lånproduktet

Låntype

Et 24 måneders lån, hvor det samlede kreditbeløb og de samlede kreditomkostninger skal tilbagebetales over 24 måneder og med lige store månedlige ydelser.

Det samlede lånebeløb 

Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en låneaftale.

KreditNU tilbyder lån fra DKK 4.000 op til DKK 25.000.

Betingelserne for at udnytte lånemuligheden 
Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene.

Det er en betingelse for indgåelsen af låneaftalen, at Kunden opfylder følgende:

 • Har en dansk bopælsadresse.
 • Har et dansk CPR-nr.
 • Har et gyldigt Nem-ID.
 • Har en aktiv e-mailadresse, som Kunden kan kontaktes på.
 • Har et aktivt dansk mobilnummer, som Kunden kan kontaktes på.
 • Er myndig samt er mellem 23 år og 70 år på tidspunktet for indgåelse af låneaftalen.
 • Kunden ikke er en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.
 • Kunden ikke er registreret i RKI (Experian).
 • Kunden ikke er registreret i Debitor Registret.
 • Kunden i øvrigt kan långodkendes hos KreditNU.

Kunden er forpligtet til at oplyse KreditNU om ændringer i Kundens adresse, navn, CPR-nr., e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, der gør det muligt for KreditNU at kontakte Kunden.

Det samlede lånebeløb vil blive udbetalt til den af Kunden angivne bankkonto, når Kunden er lånegodkendt af KreditNU, hvilket typisk vil være samme dag, som Kunden ansøger om lånet. Afhængig af Kundens bank og tidspunktet på dagen for Kundens ansøgning vil det samlede lånebeløb blive udbetalt samme dag, som Kunden har ansøgt og er blevet lånegodkendt.

Låneaftalens løbetid

Låneaftalen er med en fast løbetid på 24 måneder.

KreditNU kan dog med 2 måneders varsel opsige låneaftalen, således af Kunden ved opsigelsesvarslets udløb skal tilbagebetale det samlede lånebeløb med tillæg af omkostninger.

Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt.

De skal betale følgende:

Kunden betaler lånet inklusiv etableringsgebyr tilbage i 24 lige store dele. Første afdrag forfalder til betaling én måned efter den dato, hvor lånemuligheden blev godkendt (KreditNU’s udbetalingstidspunkt). De efterfølgende afdrag forfalder herefter til betaling med en måneds (30 dages) mellemrum. Disse 24 månedlige afdrag (svarende til en tolvtedel (1/24) af lånet inklusive etableringsgebyr) udgør således afdrag på det samlede lånebeløb og de samlede låneomkostninger.

Renter og/eller omkostninger betales på følgende måde:

Lånet forrentes ikke, hvorfor debitorrenten er 0 % p.a. Kundens lån er forbundet med et etableringsgebyr, idet Kunden skal betale et etableringsgebyr, der tillægges det samlede lånebeløb. Etableringsgebyret udgør 25 % af det samlede lånebeløb. Etableringsgebyret indgår som en del af de 24 månedlige afdrag, og etableringsgebyret betales i 24 lige store dele.

Det samlede beløb, som skal betales
Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med indgåelse af lån.

Det samlede beløb, som kunden skal betale, udregnes som summen af det samlede lånebeløb og etableringsomkostningerne.

3. Låneomkostninger

Debitorrenten, eller hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for låneaftalen

0 % p.a.

De årlige omkostninger i procent (ÅOP)

Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede lånbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud.

ÅOP = 24,87 % 

 

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) er baseret på følgende antagelser:  

 1. Det samlede lånebeløb anses for udnyttet i sin helhed med det samme Kunden har mulighed herfor.  
 2. Lånet er stillet til rådighed for en periode på to år (24 måneder) regnet fra datoen for den første udnyttelse af lånemuligheden, og at den endelige betaling foretaget af Kunden indfrier tilgodehavendet i form af kapitalen (det samlede lånebeløb) og omkostninger.  
 3. Et år antages at have 365 dage.  
 4. Kapitalen (det samlede lånebeløb) tilbagebetales af Kunden i fireogtyve (24) lige store månedlige betalinger, første gang en måned efter datoen for låneaftalens godkendelse.  
 5. Der ikke foretages en refinansiering i låneaftalens løbetid.  
 6. Låneaftalen forbliver gyldig i låneaftalens løbetid.  
 7. KreditNU og Kunden opfylder deres forpligtelser på de vilkår og datoer, der er angivet i nærværende låneaftale.  
 8. Der ikke påløber andre omkostninger i låneaftalens løbetid, herunder omkostninger som følge af Kundens forsinkelser med betaling eller misligholdelse i øvrigt. 

Er man for at opnå lånet eller for at opnå lånet på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at

 • tegne en forsikring vedrørende lånet, eller
 • indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse.

Hvis långiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP.

Nej

Tilknyttede omkostninger

Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med låneaftalen

Kundens kredit er forbundet med en etableringsomkostning, idet Kunden skal betale en etableringsomkostning, der tillægges det samlede kreditbeløb. Etableringsomkostningen udgør 25 % af det samlede kreditbeløb.

Gebyr for fejlindbetaling

Hvis Kunden indbetaler til forkerte konti, vil der ved anden fejlindbetaling blive pålagt et håndteringsgebyr pålydende kr. 50, –

Eksempel: Kunden indbetaler til KreditNU, trods opkrævninger/ girokort indkræves direkte af Arvato.

Vi vil derfor henvise til låneaftalen, hvor der fremgår, at den månedlige opkrævning/ girokort vil blive fremsendt på den af Kundens oplyste e-mailadresse. Opkrævningen udsendes af Arvato Finance A/S på vegne af KreditNU.

Morarenter 

Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå lån. 

Kunden er i tilfælde af misligholdelse forpligtet til at betale morarenter med den til en hver tid gældende morarentesats jf. Rentelovens bestemmelser, p.t. 7,65 % p.a. af alle forfaldne beløb i henhold til låneaftalen, ligesom KreditNU i tilfælde af Kundens misligholdelse er berettiget til at opkræve rykkergebyrer og inkassoomkostninger i henhold til Rentelovens bestemmelser herom. Kunden vil desuden blive indberettet til RKI (Experian) og Debitor Registret, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

4. Andre vigtige retlige aspekter

Fortrydelsesret 
De har ret til at fortryde låneaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage.  

Ja

Førtidig tilbagebetaling 
De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale lånebeløbet før tiden.

Kunden har til enhver tid ret til helt eller delvist at indfri sine forpligtelser i henhold til låneaftalen. Hel eller delvis indfrielse skal ske mod betaling af ubetalte del af det samlede lånebeløb og den ubetalte del af etableringsgebyret.

Søgning i en database
Långiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om lån afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

Ved aftaleindgåelse bliver der søgt i følgende databaser:

 • CPR Registret
 • RKI (Experian)
 • Debitor Registeret
 • Aiia (Nordic API Gateway)
 • Compliance IQ (BIQ)

Ved afslag på lånet på baggrund af søgning i ovenstående databaser, vil Kunden blive underrettet om dette.

Ret til udkast til låneaftale

De har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til låneaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis långiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå låneaftalen med Dem.

Ja

5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

a) om långiver

Registrering

CVR – Det Centrale Virksomhedsregister: 39824515

Tilsynsmyndigheden

Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K

og 

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

b) om låneaftalen

Udøvelse af fortrydelsesretten

Kunden har ret til at fortryde låneaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage efter indgåelse af kreditaftalen. Kunden skal inden fristens udløb give KreditNU meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten, og meddelelse skal ske til pr. brev eller mail til KreditNU:

KreditNU
v/ Blue Finance Denmark ApS
Badstuegade 1E, 1.
8000 Aarhus C

E-mail:support@kreditnu.dk

Meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten kan ikke ske telefonisk.

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal Kunden tilbagebetale det samlede lånebeløb uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter, at Kunden har sendt meddelelse til KreditNU om udnyttelse af fortrydelsesretten.

Sprogordning

Oplysninger og aftalevilkår gives på dansk. Hvis kunden er indforstået hermed, vil vi kommunikere på dansk i låneaftalens løbetid.

c) om klageadgang

Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister.

Da KreditNU er et finansieringsselskab, har kunden mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Klagen skal sendes til ovennævnte adresse eller på spa@kfst.dk. Inden kunden klager til Ankenævnet for Finansieringsselskaber, skal kunden have klaget til KreditNU, og kunden skal have fået afvist sit krav helt eller delvist af KreditNU.

Gebyret for at indlevere en klage til Ankenævnet for Finansieringsselskaber udgør DKK 200,00, der tilbagebetales, hvis kunden får helt eller delvis medhold, eller klagen ikke kan behandles af nævnet.

Kontakt os

78 762 764

Alle hverdage fra kl. 8.00 – 21.00  |  Weekender fra kl. 10.00 – 20.00