Skip to main content

SEECI

Gældende fra den 11. oktober 2023

 

1.      Långivers navn og kontaktoplysninger

Långiver KreditNU

v/ Blue Finance Denmark ApS

CVR-nr. 39824515

Adresse Nørreport 26, 3.

8000, Aarhus C

Telefonnummer 78 762 764
E-mail info@kreditnu.dk
Websted www.kreditnu.dk

2.      Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved låneproduktet

Låntype Et 24 måneders lån, hvor det samlede lånebeløb og de samlede låneomkostninger skal tilbagebetales over 24 måneder og med lige store månedlige ydelser.
Det samlede lånebeløb

 

Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en låneaftale.

KreditNU tilbyder lån fra DKK 4.000 op til DKK 25.000.
Betingelserne for at udnytte lånemuligheden

 

Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene.

Det er en betingelse for indgåelsen af låneaftalen, at Kunden opfylder følgende:

·        Har en dansk bopælsadresse.

·        Har et dansk CPR-nr.

·        Har et gyldigt MitID.

·        Har en aktiv e-mailadresse, som Kunden kan kontaktes på.

·        Har et aktivt dansk telefonnummer, som Kunden kan kontaktes på.

·        Er mellem 23 år og 70 år på tidspunktet for indgåelse af låneaftalen.

·        Ikke er en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

·        Ikke er registreret i RKI (Experian).

·        I øvrigt kan långodkendes hos KreditNU.

Kunden er forpligtet til at oplyse KreditNU om ændringer i dennes adresse, navn, CPR-nr., e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, der gør det muligt for KreditNU at kontakte Kunden.

Det samlede lånebeløb vil blive udbetalt til den af Kunden angivne bankkonto, når Kunden er långodkendt af KreditNU. Afhængig af Kundens bank og tidspunktet på dagen for Kundens ansøgning vil det samlede lånebeløb blive udbetalt samme dag, som Kunden har ansøgt og er blevet långodkendt.

Låneaftalens løbetid Låneaftalen har en fast løbetid på 24 måneder.

 

KreditNU kan dog med 2 måneders varsel opsige låneaftalen, således at Kunden ved opsigelsesvarslets udløb skal tilbagebetale det samlede lånebeløb med tillæg af omkostninger.

Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt Kunden betaler lånebeløbet inklusiv etableringsgebyr tilbage i 24 lige store dele. Første afdrag forfalder til betaling én måned og 10 dage efter den dato, hvor lånemuligheden blev godkendt (KreditNU’s udbetalingstidspunkt). De efterfølgende afdrag forfalder herefter til betaling med en måneds (30 dages) mellemrum. Disse 24 månedlige afdrag (svarende til en firetyvendedel (1/24) af lånet inklusive etableringsgebyr) udgør således afdrag på det samlede lånebeløb og de samlede låneomkostninger.

 

Lånet forrentes ikke, hvorfor debitorrenten er 0 % p.a.

Kundens lån er forbundet med et etableringsgebyr på 25 % af det samlede lånebeløb. Etableringsgebyret indgår som en del af de 24 månedlige afdrag, og etableringsgebyret betales i 24 lige store dele.

Det samlede beløb, De skal betale

 

Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Deres lån.

Det samlede beløb, som kunden skal betale, udregnes som summen af det samlede lånebeløb og etableringsomkostningerne.

3.      Låneomkostninger

Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for låneaftalen 0 % p.a.
De årlige omkostninger i procent (ÅOP)

 

Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede lånebeløb.

ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud.

ÅOP = 24,87 %

 

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) er baseret på følgende antagelser:

1)      Det samlede lånebeløb anses for udnyttet i sin helhed med det samme Kunden har mulighed herfor.

2)      Lånet er stillet til rådighed for en periode på to år (24 måneder) regnet fra datoen for den første udnyttelse af lånemuligheden, og at den endelige betaling foretaget af Kunden indfrier tilgodehavendet i form af kapitalen (det samlede lånebeløb) og omkostninger.

3)      Et år antages at have 365 dage.

4)      Kapitalen (det samlede lånebeløb) tilbagebetales af Kunden i fireogtyve (24) lige store månedlige betalinger, første gang en måned og 10 dage efter datoen for låneaftalens godkendelse.

5)      Der ikke foretages en låneomlægning i låneaftalens løbetid.

6)      Låneaftalen forbliver gyldig i låneaftalens løbetid.

7)      KreditNU og Kunden opfylder deres forpligtelser på de vilkår og datoer, der er angivet i nærværende låneaftale.

8)      Der ikke påløber andre omkostninger i låneaftalens løbetid, herunder omkostninger som følge af Kundens forsinkelser med betaling eller misligholdelse i øvrigt.

Er man for at opnå lånet eller for at opnå lånet på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at

–        Tegne en forsikring vedrørende lånet, eller

–        Indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse

 

Hvis långiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP.

Nej
a)      Tilknyttede omkostninger
Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med låneaftalen Kundens lån er forbundet med et etableringsgebyr, der tillægges det samlede lånebeløb. Etableringsgebyret udgør 25 % af det samlede lånebeløb.
Morarenter

 

Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå lån.

Kunden er i tilfælde af misligholdelse forpligtet til at betale morarenter, som er fastsat til den årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1. juli 2023 + et tillæg på 8 %, jf. rentelovens § 5, stk. 1. Fra den 1. juli 2023 er rentesatsen 11,25 % p.a. af alle forfaldne beløb i henhold til låneaftalen.

 

KreditNU er i tilfælde af Kundes misligholdelse er berettiget til at opkræve rykkergebyrer og overdragelsesomkostninger i henhold til Rentelovens bestemmelser herom. Kunden vil desuden blive indberettet til RKI (Experian), hvis betingelserne herfor er opfyldt.

4.      Andre vigtige retlige aspekter

Fortrydelsesret

 

De har ret til at fortryde låneaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage.

Ja
Førtidig tilbagebetaling

 

De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale lånebeløbet før tiden.

Kunden har til enhver tid ret til helt eller delvist at indfri sine forpligtelser i henhold til låneaftalen. Hel eller delvis indfrielse skal ske mod betaling af den ubetalte del af det samlede lånebeløb og den ubetalte del af etableringsgebyret.
Søgning i en database

 

Långiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om lån afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

Ved aftaleindgåelse bliver der søgt i følgende databaser:

·        CPR-registeret

·        RKI (Experian)

·        Compliance IQ (BIQ)

 

Ved afslag på lånet på baggrund af søgning i ovenstående databaser, vil Kunden blive underrettet om dette.

Ret til et udkast til låneaftale

 

De har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til låneaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis långiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå låneaftalen med Dem

Ja

5.      Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

a)      Om långiver
Registrering CVR – Det Centrale Virksomhedsregister: 39824515
Tilsynsmyndigheden Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København KogForbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
b)     Om låneaftalen
Udøvelse af fortrydelsesretten Kunden har ret til at fortryde låneaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage efter indgåelse af låneaftalen. Kunden skal inden fristens udløb give KreditNU meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten, og meddelelse skal ske til pr. brev eller mail til KreditNU:

 

KreditNU
v/ Blue Finance Denmark ApS
Nørreport 26, 3. sal
8000 Aarhus C
E-mail: info@kreditnu.dk

Meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten kan ikke ske telefonisk.

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal Kunden tilbagebetale det samlede lånebeløb uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter, at Kunden har sendt meddelelse til KreditNU om udnyttelse af fortrydelsesretten.

Sprogordning Oplysninger og lånevilkår gives på dansk. Hvis kunden er indforstået hermed, vil vi kommunikere på dansk i låneaftalens løbetid.
c)      Om klageadgang
Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister Da KreditNU er et finansieringsselskab, har Kunden mulighed for at klage til:

 

Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet
v/ Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Klagen skal indsendes via klageportalen for Nævnenes hus: Klageportal.  Inden Kunden klager til Nævnenes Hus, skal Kunden have klaget til KreditNU, og Kunden skal have fået afvist sit krav helt eller delvist af KreditNU.

Vær opmærksom på at der opkræves et gebyr for at indlevere en sag for Nævnenes Hus. Klagegebyret på kr. 100,00 tilbagebetales ikke, uanset om Kunden får helt eller delvis medhold, eller klagen ikke kan behandles af nævnet.

Kontakt os

78 762 764

Mandag-torsdag fra kl. 8.00 – 21.00 | Fredag fra kl. 8.00 – 18.00 | Weekender fra kl. 10.00 – 18.00