Opdateret den 4. januar 2021.

 Privatlivspolitik  

Blue Finance Denmark ApS (herefter Blue Finance) bevilger kredit til dig på baggrund af en individuel kreditvurdering. Kreditvurderingen tager udgangspunkt i dine oplysninger, herunder oplysninger fra eksterne kreditvurderingsbureauer.  

Hos Blue Finance går man op i, at du ikke låner flere penge, end hvad din økonomi kan bære i øjeblikket.  

Blue Finance respekterer dit privatliv og er forpligtet til at opretholde dine rettigheder til retmæssig behandling og beskytte dine personlige oplysninger.  

Nærværende privatlivspolitik vil blive revideret løbende. Dette sker for at sikre et højt beskyttelsesniveau. Privatlivspolitikken revideres, hvis der sker ændringer inden for retsområdet.  

Du kan ved at læse denne privatlivspolitik få information, om hvordan selskabet, Blue Finance, behandler dine personoplysninger. Blue Finances behandling og opbevaring af dine personoplysninger er styret af en privatlivspolitik. Privatlivspolitikken og interne retningslinjer udgør til sammen rammerne for behandling af personoplysninger.  

Blue Finance ønsker at sikre de registrerede – de personer, hvis oplysninger behandles – en høj grad af databeskyttelse. Beskyttelse af dit privatliv er et vigtigt fundament for tillidsforholdet mellem Blue Finance og dig som kunde. Blue Finance har via tekniske og organisatoriske tiltag sikret dig beskyttelse af dine personoplysninger – dette indebærer bl.a., at selskabet har en klar privatlivspolitik. For at sikre overholdelsen af gældende politikker og beskyttelse af dine oplysninger, fører Blue Finance tilsyn og gennemfører kontroller. Blue Finance vil tage alle nødvendige skridt for at sikre et effektivt sikkerhedsniveau i organisationen.  

Følgende er selskabets privatlivspolitik og udgør forklaringen på selskabets behandling af dine personlige oplysninger. 

Ved indhentning af dine data, er det vigtigt, at du læser Blue Finances privatlivspolitik igennem, så du ved, hvordan selskabet opbevarer dine oplysninger og hvilke andre oplysninger, som selskabet indhenter om dig. Når du har læst privatlivspolitikken igennem, skal du acceptere denne i den pågældende rubrik for at kunne gå videre i din låneansøgning.  

 

Hvorfor indhenter Blue Finance mine oplysninger?  

Blue Finance indhenter dine personoplysninger for at være i stand til at tilbyde service til både eksisterende kunder og potentielle kunder.  

Dertil kommer, at Blue Finance skal have dig identificeret, inden låneaftalen indgås. Hvis ikke man kan behandle dine persondata, har du ikke mulighed for at benytte Blue Finances produkter eller services, hvilket indbefatter, at der ikke er mulighed for at indgå en låneaftale.  

Blue Finance behandler dine personoplysninger, såfremt det er nødvendigt, for at:  

 • overholde forpligtigelser som tilkommer Blue Finance i medfør af offentlig lovgivning, herunder rapporteringsforpligtelser til myndigheder,  
 • identificere og undgå svindel, hvidvaskning af penge, terrorfinansiering eller andre kriminelle handlinger,  
 • varetage Blue Finances egne saglige interesser, herunder i tilknytning til;
  • administration af din låneaftale (information om eventuelle ændringer i Blue Finances produkter eller services, søge tilbagebetaling af udestående beløb m.v.).  
  • for at forbedre Blue Finances produkter eller services, og for at opdatere, teste og implementere nye teknologier vedrørende identifikation, risiko og vurderinger af kreditværdighed, forebyggelse af bedrageri, hvidvaskning af penge samt terrorfinansiering.  
  • til statistiske og markedsanalyseformål, til at måle eller forstå den effektive virkning af Blue Finances reklamer til dig og andre, og til at levere relevant markedsføring til dig.  
  • til at administrere og forbedre Blue Finances hjemmeside (holde den sikker og sørge for, at indholdet heraf præsenteres på den mest effektive måde for dig på din enhed).  
  • for at forebygge kriminelle aktiviteter.  

Såfremt der foreligger specifikt samtykke, vil Blue Finance i enkelte tilfælde behandle personoplysninger relateret til kriminelle aktiviteter og afsagte domme, hvis dette er autoriseret af EU eller national lovgivning.  

 

Hvad er personoplysninger?  

“Personoplysninger” er enhver form for information, der kan relateres til en identificeret eller identificerbar fysisk person (”registrerede”). En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, især med en identifikator såsom navn, lokaliseringsdata, telefonnummer, alder, køn, en medarbejder, en jobansøger, kunde og samarbejdspartner. Personoplysninger omfatter også særlige kategorier af personoplysninger, der kaldes følsomme personoplysninger og er oplysninger såsom kontonummer, ID-nummer, lokaliseringsdata eller et eller flere faktorer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, økonomiske eller sociale identitet. Personoplysninger omfatter ikke kun oplysninger indsamlet fra Blue Finances kunder, men kan også være oplysninger relateret til kontaktpersoner i et firma, herunder navn, titel, arbejdsmail, arbejdstelefonnummer o.lign. 

Blue Finance indsamler personoplysninger til forskellige legitime formål – dette være sig etablering af kundeforholdet, udarbejdelse af kreditaftalen, opfyldelse af juridiske forpligtelser i henhold til lovgivning, opfyldelse af kontrakter, yde kundeservice osv.  

 

Hvordan indhenter Blue Finance dine data?  

Blue Finance indhenter dine oplysninger på følgende måder:  

 • Oplysninger du giver Blue Finance via låneansøgningen, Blue Finances hjemmeside, sociale medier, post, e-mail, telefon, chat eller andre medier eller tjenester.  
 • Automatisk indhentede oplysninger, når du anvender Blue Finances produkter.  
 • Oplysninger fra tredjepart, f.eks. kreditbureau, kreditregistre o.lign 

 

Hvordan skal dine personoplysninger behandles?  

Blue Finance er forpligtet til at behandle dine personoplysninger på en lovlig, rimelig og en gennemsigtig måde. Selskabet skal sikre, at dine personoplysninger alene bliver indsamlet til udtrykkeligt angivne og saglige formål. Selskabet skal sikre, at dine personoplysninger ikke behandles på en måde, der er uforenelig med det formål, de er indsamlet til. Blue Finance skal sikre, at anvendelse af dine personoplysninger alene er begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet med behandlingen af dine personoplysninger.  

Blue Finance skal sikre, at dine personoplysninger er korrekte og ajourførte. Blue Finance skal tage ethvert skridt for at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til formålet, hvor personoplysningerne behandles, bliver berigtiget eller slettet straks.  

Blue Finance skal opbevare dine personoplysninger på en sådan måde, at det ikke er muligt for selskabet at identificere de registrerede i et længere tidsrum end hvad der er nødvendigt for de formål, hvortil personoplysningerne behandles.  

Blue Finance behandler dine personoplysninger på en måde, at der sikres tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger. Dette indebærer en beskyttelse mod uautoriserede eller ulovlige behandlinger og hændelige tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.  

 

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger  

Behandling af dine personoplysninger kræver et retsgrundlag. Retsgrundlaget for behandlingen og opbevaringen er følgende:  

 • Samtykke til behandlingen.  
 • Opfyldelse af kontrakten.  
 • Overholdelsen af retlige forpligtelser.  
 • Egne saglige interesser.  

Samtykke forstås af Blue Finance i overensstemmelse med persondatalovgivningen, hvorved et samtykke er enhver frivillig og præcis viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling. Er en behandling af dine personoplysninger baseret på et samtykke, skal Blue Finance kunne godtgøre, at der foreligger et samtykke. Blue Finance skal sikre, at sine anmodninger om samtykke er udformet specifikt og i et letforståeligt sprog.  

Ved opfyldelse eller indgåelse af kontrakt er behandlingen af dine personoplysninger saglig og legitim.  

Ved overholdelse af retlige forpligtigelser er Blue Finance, som forbrugslånsvirksomhed, underlagt forskellige retlige forpligtigelser i medfør af EU-retten og national ret. I forhold til opbevaring, videregivelse og sletning er rammerne for disse behandlinger fastsat i lovgivningen.  

 

Behandling af dine personoplysninger  

Dataansvarlig  

Blue Finance er dataansvarlig. Blue Finance afgør derfor alene eller sammen med andre, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.  

 

Databehandlere  

Blue Finance anvender databehandlere. Databehandlere behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne og i henhold til instruks. Blue Finance bruger kun virksomheder som databehandlere. Blue Finance gennemgår alle databehandleraftaler, der er en aftale mellem Blue Finance og databehandleren, med henblik på at sikre, at databehandleren har den samme grad af databeskyttelse som Blue Finance.  

 

Videregivelse og overførsel af personoplysninger  

Blue Finance videregiver dine oplysninger til samarbejdspartnere, som bistår med markedsføringsaktiviteter. I relation hertil vil Blue Finance videregive de oplysninger, som man automatisk indhenter om dig, når du benytter dig af Blue Finances hjemmeside og produkter m.v.  

De oplysninger, som Blue Finance indhenter om dig i forbindelse med kreditvurderingen, bliver som udgangspunkt ikke videregivet til nogen tredjepart. En videregivelse af disse personoplysninger vil dog forekomme i det omfang, Blue Finance i henhold til lovgivningen er forpligtet til at videregive oplysninger om din brug af Blue Finances ydelser og dine besøg på Blue Finances hjemmeside.  

I forbindelse med en overførsel af dine personoplysninger, er Blue Finance forpligtet til at sikre, at modtageren af dine personoplysninger følger de samme sikkerhedsforanstaltninger for lagring og behandling af personlige data, som Blue Finance gør.  

Dine personoplysninger vil blive behandlet, opbevaret og videregivet til tredjeparter i overensstemmelse med Blue Finances privatlivspolitik, aftalen mellem dig og Blue Finance, samt de samtykker, som Blue Finance har indhentet fra dig.  

 

Videregivelse til lande uden for EU og EØS, der sker via cookies  

Blue Finance videregiver persondata på baggrund af cookies til en række modtagere uden for EU og EØS.  

Herudover indsamler selskabet data via cookies om din adfærd på hjemmesiden, som selskabet videregiver til leverandører af ydelser inden for målretning af markedsføring. 

 

Overførsel til lande uden for EU og EØS, der ikke sker via cookies  

I visse tilfælde overfører Blue Finance oplysninger til IT-ydelser eller leverandører uden for EU og EØS uden, at det sker via cookies. Dette er blandt andet tilfældet, når du deltager i en konkurrence.  

Blue Finance anvender bl.a.:  

Microsoft Corporation. Overførselsgrundlaget herfor findes i databeskyttelsesforordningens art. 45.  

 

Dine rettigheder som registreret  

Du har som registeret en række rettigheder i persondataforordningen. Disse rettigheder beskytter dine frihedsrettigheder. Disse er oplistet og beskrevet i det følgende:  

 • Formålet med behandlingen.  
 • Retsgrundlaget for behandlingen. 
 • Kategorien af den(de) berørte personoplysninger.  
 • De saglige legitime interesser som Blue Finance har lagt til grund for en behandling.  
 • Modtageren eller eventuelle kategorier af modtagere af personoplysningerne.  
 • Opbevaringstiden, og hvis det ikke er muligt, så de kriterier, der lægges til grund ved fastlæggelsen herfor. 
 • Retten til at få indsigt i egne personoplysninger.  
 • Retten få udleveret en kopi af de personoplysninger, der er behandlet om dig.  
 • Retten til at få slettet dine data.  
 • Retten til at modsætte dig behandling af dine data og indskrænke behandling af dine data.  
 • Retten til at anmode om, at Blue Finance retter eller indskrænker behandlingen af visse oplysninger.  
 • Retten til at klage til den relevante tilsynsmyndighed.  

Retten til indsigt i egne personoplysninger gælder for alle registrerede, hvis personoplysninger behandles af Blue Finance. Dette kan være kunder, potentielle kunder o.lign. Retten til indsigt gælder for personoplysninger, der behandles og opbevares. Blue Finance skal give den registrerede ret til adgang til personoplysningerne og information om formålet med behandlingen af dine personoplysninger. Anmoder du som registeret om indsigt, har du ret til at modtage indsigt i personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.  

Ved retten til berigtigelse har du, som registeret, ret til at få berigtiget forkerte personoplysninger.  

Retten til begrænsning sikrer, at du kan begrænse Blue Finances behandling af dine personoplysninger. Denne rettighed kan alene udøves, hvor det findes relevant.  

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet. Selskabet har dog efter omstændighederne adgang til at bevare dine oplysninger for at varetage sine kontraktsinteresser samt for at opfylde lovgivningsmæssige krav.  

Blue Finance skal ved modtagelsen af en anmodning om udøvelse af dine rettigheder besvare denne hurtigst muligt og ikke senere end 30 dage efter modtagelse din anmodning. 

Blue Finance gør opmærksomme på, at dine rettigheder kan være underlagt begrænsninger. Dette vil være relevant, hvor lovgivning påbyder Blue Finance at opbevare dine oplysninger i et bestemt tidsrum eller gennemføre en bestemt behandling af dine personoplysninger.  

 

Opbevaring af personoplysninger  

Blue Finance opbevarer dine personoplysninger for at varetage selskabets saglige interesser og for at overholde gældende lovgivning, når dit aftaleforhold er ophørt.  

Blue Finance skal slette dine personoplysninger, når Blue Finance ikke længere har et sagligt formål eller retlig grund til fortsat at opbevare dine personoplysninger.  

Har Blue Finance afvist din ansøgning, opbevares oplysningerne givet af dig i op til 12 måneder efter afvisningen af din ansøgning – dette er med henblik på at kunne gennemføre en grundig kreditvurdering, såfremt du inden for 12 måneder måtte ansøge om kredit igen. 

 

Hvordan kan du kontakte Blue Finance?  

Såfremt du måtte have spørgsmål, anmodninger eller kommentarer til den ovenstående privatlivspolitik, eller hvordan Blue Finance behandler dine data, er du altid velkommen til at kontakte Blue Finance på nedenstående information.  

E-mail: info@kreditnu.dk  

Telefon: 78 76 27 64  

Badstuegade 1G, DK-8000, Aarhus C 

Kontakt os

78 762 764

Alle hverdage fra kl. 8.00 – 21.00  |  Weekender fra kl. 10.00 – 20.00